28.10.2021

By | 28.10.2021

SCHEDULE OF MONITORING OF ECONOMIC SUBJECTS ON THE PREVENTIVE BASIS OF THE GRODNO REGIONAL INSPECTION OF THE STATE STANDARD

ON NOVEMBER 2021 OF THE YEAR

Number of order

business entity

Monitoring period
1. OOO "ŠARLE", g. Grodno, st. Slavinsky, d. 4/51 01 – 30.11.2021
2. UChPP Bychkovskaya A.G.. "SB", Grodno region, Grodno district, d. Porechye, st. Ozerskaya, 6, kv.1 01 – 30.11.2021
3. LLC "BTCVostok", Grodno region, g. Bridges, st. Zheleznodorozhnikov, d.35 01 – 30.11.2021
4. IP Talyuk M.V., g. Grodno, st. White Dew, d. 43, sq. 20. 01 – 30.11.2021
5. Grodno forestry, g. Grodno, st. Festivalnaya, d. 16and 01 – 30.11.2021
6. Ivye district CGE, Grodno region, g. Ivye, st. Karl Marx, d.32 01 – 30.11.2021
7. Ivye forestry, Grodno region, g. Ivye, st. Pionerskaya, D 3 01 – 30.11.2021